De skapar ny utställningsform

Scenografen Tove Alderin driver JAC.TA tillsammans med arkitekten Johan Carlsson. Med basen i arkitektur, scenografi och konst arbetar JAC.TA med utställningsdesign för museum och det offentliga rummet. Deras senaste projekt växer nu fram på det danska Tøjhusmuseet. Vi på UEForum blev nyfikna och ställde några frågor.

Utställningsproduktion är en lång process från de första skisserna till den intensiva slutfasen.

Kan ni berätta vad Tøjhusmuseet är och vad ni håller på med där?

Vi arbetar nu med en utställningsdesign till två nya permanenta utställningar på Tøjhusmuseet, Statens Forsvarshistoriske Museum, i Köpenhamn. Utställningarna heter ”Danmarks Krige” och ”Museets samlingar”. Tøjhusmuseet ligger på Slotsholmen och är Christian IV:s gamla vapenförråd från 1604. Museet ligger mellan det Kungliga biblioteket, ”Den Sorte Diamant”, och Thorvaldsens museum. Utställningarna kommer att vara i Vapensalen, ett cirka 3 200 kvadratmeter stort rum på andra våningen i museet.

Vad kommer besökarna att få se?

När man kommer upp genom torntrappan och in i vapensalen möter man först en upphöjd plattform i ek med överblick över det enorma rummet och skogen av pelare. Detta blir en plats för besökare att samlas på inledningsvis och avslutningsvis och det utgörs av föredragsområde, biograf, ytor för skoltjänsten, nedsänkta sittytor som är klädda med uniformstyg och skiljeväggar av historiska föremål. Längs väggarna rekonstruerar vi salens historiska upphängning av vapen i konstfärdiga formationer men denna gång med moderna vapen som står i stark kontrast till den romantiska upphängningen man traditionellt har gjort.

Utställningsarbetet börjar från golvet, med ekplattformen som byggs upp.

Utställningen ”Danmarks Krige” är en kronologisk berättelse om den danska krigshistorien. De besökande presenteras för en utveckling som handlar om att skapa förståelse för kopplingen mellan de individuella krigen. ”Evolutionsaxeln” är en 160 meter stålbeklädd monter. Vi ser den som en patron som går genom tiden, människors liv och öden, och där det bokstavligen är möjligt att se genom tiden, i ett hisnande perspektiv både rumsligt och historiskt.

Utmaningen för varje historiskt museum är att skapa ett titthål till verklighetens alla lager av händelser.

På patronhylsans sidor trycks fakta och information direkt på stålplattan som skapar ramen runt själva krutet – de autentiska föremålen. Genom 24 snitt i evolutionsaxeln skapas rumsliga siktlinjer och nedslag där besökare kan dyka ner i den danska krigshistorien i delar, lager på lager. På djupet i båda riktningarna ses andra besökare gå igenom historiens många lager. På patronhylsan visas en 160 meter lång film. Filmen hämtar inspiration i citatet av Christian IV ”At bruge magt med ydmyghed” (att bruka makt med ödmjukhet) och 1500-talsmålningen ”Titanernas fall” av Cornelis van Haarlem.

Med hjälp av en multimediaplatta kan besökarna komma nära föremålen och länka föremålet framåt eller bakåt i tiden. På så sätt kan historien och rummet komma i dialog och de digitala länkarna blir en nyckel till förståelsen av historiska och kontextuella sammanhang.

Numera är utställningsdesign ofta liktydigt med oändliga mängder kablar – som helst inte ska synas när det är färdigt.

Den andra utställningen som vi designar och som öppnar samtidigt med ”Danmarks krige” är en utställning som visar 16 av museets samlingar. Samlingarna spänner från medeltid till nutid, med vapen, modellflygplan, sanitetsinstrument, hattar, uniformer, rustningar, operationsrum från Balkan etc. Här arbetar vi mer klassiskt med en monterlösning som tar upp den danska möbeltraditionen. Det handlar om att skapa vackra och förmedlande utställningar där föremålen både enskilt och i mängd visar de fantastiska samlingar som i många år gömt sig i magasinen.

Vad är målet med ert uppdrag?

Målet är att designa en utställning som tar tillbaka föremålet i utställningarna, att genom iscensättning skapa relationer och magi mellan föremål och besökare. Där de olika lagren av förmedling – faktiskt, tekniskt, sakligt och emotionellt – tillsammans med artefakternas autenticitet skapar upplevelser som förstärker varandra. Vi tror att gestaltningsgreppet breddar besökarens perspektiv på krigshistorien, och att det tillsammans med upplevelsen av det historiska rummet, ämnets allvar och historiens perspektiv leder till en lust och ett behov av att besöka utställningen upprepade gånger. Relevant, debatterande och intresseväckande är några ledord.

En fågel i en monter är också ett koncept som behöver motiveras, varieras och kanske förnyas.

Genom de olika men parallella informationslagren och berättarlösningarna tror vi att vi kan möta en mångfald av nationaliteter och åldrar och attrahera målgrupper som inte tidigare besökt denna form av museum. Därmed kan vi öppna för en ny allmänmänsklig dialog utifrån krig. Hur visar sig etik, moral, makt, humanism, etnicitet, kön, sorg, rädsla, stress, stolthet, vrede, maktlöshet, diskriminering, roller etc i krig?

Hur långt har ni kommit?

Utställningsuppdraget inleddes som en tävling och EU-upphandling 2010. Nu är vi i slutet av byggfasen och utställningen öppnar i februari 2013. Konservatorerna från Nationalmuseum håller på att montera det stora antalet föremål. Cowi ljus arbetar med att ljussätta montrar och rummet, som är ett föremål i sig, och som ska accentueras genom nedslag i pelarskogen. Grafikerna, ATWTP, lägger sista handen vid kataloger och marknadsföringsmaterial. Samtidigt arbetar vi själva just nu med den slutliga produktionen av filmen som ska installeras i januari. Arbetet med design av filmens och utställningsrummets ljudbild pågår parallellt. ”Evolutionsaxeln” står som en stark visuell berättelse om krigens realiteter och suppleras av ljudbilden till de enskilda delarna och helheten. Än så länge är det en byggarbetsplats där det arbetas intensivt!

JAC.TA COLLABORATION består av Tove Alderin och 
Johan Carlsson.

Text: Pia Cederholm
PC är UEForums chefredaktör