Debatt, Replik på debatt, Utställningskritik #6 2019

Replik på Ulf Celén

Konstnären och träbildhuggaren Ulf Celén framhåller i sin debattartikel behovet av kunskapsutbyte mellan museer och yrkeskunniga hantverkare. Som chef för Riksantikvarieämbetets enhet Samlingar och utställningar gläder jag mig åt att detta perspektiv uppmärksammas. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att främja museers samverkan både med varandra och med omvärlden. En del i detta är att stödja initiativ, exempelvis nätverk, som ökar det tvärsektoriella utbytet. Som ett av många exempel kan nämnas att Riksantikvarieämbetet ingår i styrguppen för Hantverkslaboratoriet, ett nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk.

Museerna i Sverige är många, där hittar vi både de stora statliga museerna och de små ideellt drivna. Förutsättningarna för dem är väldigt olika, gemensamt är ändå att de arbetar med dokumentation och publik verksamhet.  

Runt om i landet används flera metoder för dokumentation av kunskap knuten till föremål. Det kan exempelvis vara film och ljud för att beskriva tillverkningsprocesser. De digitala möjligheterna ger även möjlighet till att skörda stora mängder texter som behandlar en viss föremålstyp. Det finns även exempel på museer som arbetar genom att låta medborgarna medverka i kunskapsinsamlingen via webb, genom olika former av ”crowd sourcing”. En metod som nu utforskas inom Museisverige kallas Tingens metod och bygger på dialog med olika grupper som ger sin berättelse till föremålen. Yrkeskunniga hantverkare kan vara en sådan grupp.

I den publika verksamheten ska många perspektiv på en utställning ges utrymme och förmedlas. Det finns exempel på museer som använder specialister inom något av perspektiven, det kan exempelvis vara material och tillverkning, för att göra särskilda visningar. 

Vi hoppas att Ulf Celén arbetar vidare med sina tankar, kanske genom någon av hantverkets organisationer, och tar kontakt med lämpliga museer för att öppna för samverkan. De frågor han för fram delas med största sannolikhet av många. En samverkan kan handla om att komplettera dokumentation, medverka vid visningar och i programverksamhet eller på annat sätt bidra till att vårt samlade kulturarv och den kunskap det rymmer blir tillgängligt för många. Vi är öppna för ett fortsatt samtal om hur Riksantikvarieämbetet kan stödja sådana initiativ.

Besök gärna www.raa.se För museer. Där finns olika exempel på arbetssätt, exempelvis Tingens metod.

Gunilla Lagnesjö, enhetschef för Samlingar och utställningar vid Riksantikvarieämbetet