Museer och samlande

Fredrik Svanberg 2009. The Museum of National Antiquities. Studies 12. ISBN 978-91-89176-36-2, ISSN 0349-8182


Museer och samlande är tänkt som en forskningsöversikt over den humanistiska forskningen kring samlande i Sverige. Den överblickar kunskapen på det här fältet och ställer denna i relation till den så kallade nya museologins perspektiv och forskningsfrågor. Dessutom jämförs Historiska och Nordiska museets samlande i ett historiskt och jämförande perspektiv.

I boken argumenteras för att det finns ett grundläggande kunskapsglapp på det här fältet i Sverige. Å ena sidan finns ett ”idéhistoriskt” och generellt museologiskt medvetande om hur museer och samlande fungerar. Dessa generella perspektiv förs dock nästan aldrig ner i studier av enskilda museer eller samlingssystem. De mer specifika studier av samlande som genomförts har å sin sida gjorts som om samlingarna skulle vara en särskild och avgränsad värld, skilda från sin museikontext och från de generella museifrågor som undersöks i de ”idéhistoriska” studierna. Boken försöker i sin undersökning av Historiska och Nordiska visa att samlandet inte är något självständigt system utan egentligen nära kopplat till utställande och annan publik kommunikation, fast på sätt som sällan syns på ytan.

Boken diskuterar samlandets roll i vad museer representerar, samlandets poetik och politik, samlande och ny informationsteknik, samlande och nya kulturarvsprocesser och slutligen samlande och nya publika arbetsformer. Boken kan köpas via arkeologibocker.se

Fredrik Svanberg